Paunawa para sa ika-15 ng Abril 2024 mula sa Koho Akashi

Ang “Koho Akashi” ay isang pahayagan na inilathala ng Akashi City. Lumalabas ito tuwing ika-1 at ika-15 buwan buwan. Nakasulat rito ang iba`t ibang mahahalagang anunsyo, kabilang sa mga ito, ay mga bagay na kapaki-pakinabang na bagay na nakasalin sa wikang Hapon.

目次

Anunsyo para sa Abril 15 issue

 Maaaring makatanggap ng pinansyal na suporta ang mga high school student na resident ng lungsod ng Akashi

Upang masiguro ang kaligtasan at kasiyahan ng mga high school students na naninirahan sa Akashi City, magbibigay ang pamahalaan ng Akashi City ng “Child Allowance para sa mga estudyante ng High School”. Ito ay nagkakahalaga ng ¥5000 kada buwan.

*Mga taong maaaring makakuha ng nasabing suporta

 Ito ay para sa mga ipinanganak mula Abril 2, 2006 hanggang Abril 1, 2009 at mayroong rehistradong tirahan sa Akashi City.

*Paraan upang makakuha ng nasabing suporta:

Kinakailangang mag-apply upang makatanggap ng pinansyal na suporta na ito. Hindi na kinakailangan mag-apply ng mga taong nakakatanggap na ng suporta na ito. Nagpadala naman ang lungsod ng Akashi ng mga dokumento sa mga bagong pwedeng makatanggap ng pinansyal na suporta. Mangyaring basahin nang mabuti ang mga dokumento. Pagkatapos nito, isulat ang mga kinakailangang impormasyon at mag-apply sa Akashi City Child Welfare Division. Maaaring mag-apply sa pamamagitan ng koreo o dalhin ang mga dokumento sa Akashi City Child Welfare Division.

Para sa mga katanungan patungkol sa artikulong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa “Child Welfare Division” ng lungsod ng Akashi. Ang numero ng telepono ay 078-918-5027. Ang numero ng fax ay 078-918-5196.

Sa oras ng pangangailangan dahil sa sakit o aksidente ng mga bata, maaaring magkonsulta kahit sa gabi

Mayroong mga nars na maaaring magbigay ng payo kung kinakailangan ba ng pagpunta sa ospital o kung ano ang mga maaaring gawin sa bahay. Kung kinakailangan ang pagpunta sa ospital, sila ay magbibigay ng referral.

*Para sa mga emergency medical consultations para sa mga bata:

Numero ng Telepono: 078-937-4199

Oras ng konsultasyon: Araw-araw mula 8:30 PM hanggang 11:30 PM.

*Para sa mga medikal na konsultasyon para sa mga bata:

Numero ng Telepono: #8000

Oras ng konsultasyon:

Lunes hanggang Sabado: 6 PM hanggang susunod na araw 8 AM.

Linggo, holiday, mula December 30 hanggang January 3: 8 AM hanggang susunod na araw 8 AM.

Paalala patungkol sa mga ospital na magbubukas para sa check-up sa mga publikong holiday sa Mayo.

Petsa: Mula ika-3 Hanggang ika-6 ng Mayo

Ang listahan ng mga ospital na magbubukas para sa check-up sa mga pampublikong holiday sa Mayo ay maaaring makita sa pahinang Yasashii Nihongo (Pinadaling bersyon ng Nihongo)

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる