活動に参加するには

Hakbang upang makasali

Ang Manmaru Akashi ay isang dating maliit na grupo na naglalayong tulungang mag aral at magturo ng nihongo para sa mga foreigner na nakatira sa bansang Japan.
Kasabay ng patuloy na pagdami ng aming miyembro, nagdagdagan rin ang mga aktibidad na isiginasagawa ng grupo at naging isang non-profit na organisasyon at pinangalanang Multicultural Center-Manmaru Akashi.
Ang “non-profit na organisasyon” ay isang organisasyong hindi kumikita at gumagana para sa kapakanan ng lahat at upang maisagawa ang mga aktibidad, kinakailangan ng mga miyembro na susuporta sa grupo.
Kung kaya’t kayo ay inaanyayahanan naming maging miyembro at lumahok sa aming mga aktibidad.
Ang mga sumusunod na nakalista sa ibaba ang mga uri ng membership
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa mga nais maging bahagi ng aming grupo.

Mga uri ng membership

Regular na miyembro
(mga miyembro na nagsasawa ng mga aktibidad na boluntaryo)
Bayad para sa isang buong taong membership fee: 3,000 yen

Kami ay nakikipag tulungan sa ibang mga boluntaryo upang maisagawa ang mga sumusunod na aktibidad:
① “Pag-aalaga”
Borantiya para sa Mirai no Kyoushitsu <Pagtuturo ng nihongo at mga subject na itinuturo sa paaralan.
Bukod sa pagtuturo ng nihongo at iba pang mga paksa na itinuturo mga paaralan, tumutulong din ang grupo sa pagbabantay at pag-alaga sa mga maliliit na bata.
② “Pagbibigay suporta”
Nagtatrabaho sa “Foreign Mothers Association ”.
Ang ilan sa mga aktibidad ay sama-samang pinag-iisipan sa “Foreign Mothers Association” at tumutulong sa mga paghahanda sa nakatakdang araw ng pagkikita.
③ “Pag-konekta”
Pagtatrabaho sa “World Cooking Class ”.
Pag-iisapan kung anong uri ng pagkain ang lulutuin at pagtulong sa araw ng “World Cooking Class”.
Pag tatrabaho sa “World Festa Akashi”.
Pag-iisipan kung ano ang mga magagandang aktibidad na maaaring gawin sa World Festa at pagtulong sa nakatakdang araw ng pag gunita nito.
Para sa mga nais maging miyembro ng grupo, mamili ng grupong sasalihan mula sa (1), (2), (3) na nakasaad sa itaas. At mangyaring makipagtulungan sa iba pang mga boluntaryo.
Ang mga regular na miyembro ay maaaring dumalo sa General Assembly
Maaari kang makilahok sa pagpaplano ng mga aktibidad para sa Manmaru Akashi.
Awtomatiko kang makakatanggap ng “Manmaru Tsushin ”

Maaari mong gamitin ang mga libro at iba pang materyales sa Manmaru Akashi. I-download at i-print ang “Regular member application form ”
Pagsuporta sa mga miyembro
(mga taong nagbabayad ng membership fee upang suportahan ang mga miyembro at aktibidad ng grupo)
Bayad para sa isang buong taong membership fee: 5,000 yen

・Sumasang-ayon ako at makikipagtulungan sa mga aktibidad ng Manmaru Akashi.
・Awtomatiko kang makakatanggap ng “Manmaru Tsushin ”.
・Maaari mong gamitin ang mga libro ng Manmaru Akashi at iba pang materyales.
I-download at i-print ang “Supporting member application form ”
Miyembro ng korporasyon
(isang korporasyon na nagbabayad ng membership fee upang magbigay suporta sa mga miyembro at aktibidad ng grupo)
Bayad para sa isang buong taong membership fee: 10,000 yen

・Sumasang-ayon ako at makikipagtulungan sa mga aktibidad ng Manmaru Akashi.
・Awtomatiko kang makakatanggap ng “Manmaru Tsushin ”.
I-download at i-print ang “Corporate Membership Application Form ”

Kahit na hindi ka maging miyembro, lubos na nagpapasalamat ang aming grupo para sa iyong donasyon . Ang grupo ay laging bukas sa pagtanggap ng donasyon at mangyaring ipadala ito sa sumusunod na account.

三井住友銀行 明石支店 普通 7040279
特定非営利 活動法人 多文化センターまんまるあかし

※Kahit sino ay maaaring maging miyembro ng Manmaru Akashi. Ngunit para sa taong nais tumulong sa pagtuturo ng nihongo ay kinakailangang mag-aral kung paano dapat ituro ang lingwaheng ito.