育てる

Pag-aalaga

Tinutulungan ng grupo ang mga foreigner na naninirahan sa Japan at mga pamilyang may mga taong konektado sa ibang bansa na gumawa ng mas maraming bagay kaysa sa ginagawa nila ngayon.

Tulong sa pag-aaral ng Japanese at iba pang paksa na inaaral sa paaralan “Mirai no Kyoushitsu”

Ito ay isang klase ng wikang Hapon para sa mga foreigner at mga bata na kumonekta sa mga banyagang bansa.
Maaari ring mag-aral ng Japanese at iba pang mga paksa na inaaral sa paaralan. Sama-sama tayong mag-aral para sa kinabukasan < beyond now > !

Klase para sa mga matatanda (isang silid-aralan para sa mga matatanda)

Mga araw na maaaring makapag-aralAnumang araw sa Lunes, Miyerkules o Sabado.
Mga oras na maaaring makapag-aralMula 10 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Ang tagal ng pag-aaral ay umaabot ng dalawang oras.
Upang makalahok sa pag-aaral kinakailangang magbayad ng feeIsang beses naa paglahok ay nagkakahalaga ng 500 yen
Mga taong tutulong sa pag-aaralMga boluntaryong guro (Isang guro kada isang estudyante)
※Maaaring ding dalhin ang inyong mga anak

Klase para sa mga bata (Mga mag-aaral mula sa elementarya, junior high school, at high school na may koneksyon sa mga banyagang bansa)

Mga araw na maaaring makapag-aralTuwing Lunes at Miyerkules mula 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi
Maaaring mag-aral sa loob ng dalawang oras tuwing Sabado sa pagitan ng 10 ng umaga hanggang 6 ng gabi.
Upang makalahok sa pag-aaral kinakailangang magbayad ng fee2000 yen para sa mga mag-aaral ng isang beses sa isang linggo kada buwan
3000 yen para sa mga mag-aaraal ng dalawang beses sa isang linggo kada buwan
4000 yen para sa mga mag-aaral ng tatlong beses sa isang linggo kada buwan
Mga taong tutulong sa pag-aaralPara sa mga boluntaryong guro. Sa isang estudyante ay may nakalaang isang guro o maaari ring 3 estudyante sa isang guro.

Ang Manmaru Akashi ay naghahanap ng mga boluntaryong maaaring makatulong sa grupo para sa Mirai no Kyoushitsu

Naghahanap ang Manmaru Akashi ng mga boluntaryo na maaaring makakapagturo ng Japanese at mga paksang itinuturo sa paaralan sa mga dayuhan at mga batang konektado sa ibang bansa.
Nakasulat sa ibaba ang mas detalyadong paliwanag.

Klase para sa mga matatandaAng araw ng mga aktibidad ay isasagawa tuwing Lunes o Miyerkules mula 10 ng umaga hanggang 5 ng gabi depende sa libreng oras ng lahat ng makikilahok
Tuwing Sabado naman ay 10 ng umaga hanggang 6 ng gabi depende sa libreng oras ng lahat ng makikilahok
Klase para sa mga bataAng araw ng aktiibidad ay isasagawa tuwing Lunes o Miyerkules mula 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi depende sa libreng oras ng lahat ng makikilahok
Tuwing Sabado naman ay mula 110 ng umaga hanggang 6 ng gabi depende sa libreng oras ng mga makikilahok
※Mga dapat sundin ng mga nais lumahok sa amga aktibidad.・Para sa mga napag-aralan na ang pamamaraan ng pagtuturo ng nihongo
・Ito ay iba sa ordinaryong mga guro. Sila ay nagtuturo ng parehong nihongo at mga paksa na inaaral sa paaralan.
・Mangyaring maging regular na miyembro ng NPO Cultural Center Manmaru Akashi.
・Mga taong lagpas 20 taong gulang
・Mga taong maaaring magpatuloy nang mahabang panahon.
・Nagtitipon-tipon dito ang mga tao mula sa iba’t ibang bansa kung kaya’t mangyaring mag-ingat na huwag makasakit nang sinuman.
・Mangyaring pumunta sa sesyon ng pag-aaral para sa mga boluntaryo.

Magbibigay din ng lecture kung paano makakatulong sa pag-aaral ng Japanese

Nagdaraos kami ng mga grupo ng pag-aaral upang matulungan ang mga dayuhan na nag-aaral ng Nihongo at nag-aaral sa paaralan. Isinasagawa ito isang beses o dalawang beses sa isang taon.
Ang mga anunsyo ay makikita at mababasa sa aming homepage, Facebook “Houkoku Akashi”.

Magpapapunta ng Japanese language instructor < mga taong eksperto sa pagtuturo ng niihongo >

Magpapadala ang grupo ng Japanese language instructor sa kumpanya kung saan marami sa mga empleyado ah mga foreigner.
Layunin naming lumikha ng isang lipunang komportable para sa mga foreigner. Kailangan ang pag-aaral ng Japanese upang mabuhay ng masaya sa Japan kung kaya’t andito ang aming grupo upang tulungan kayo na matutunan ang Japanese.

Magpapadala ang grupo ng Japanese language instructor < mga taong eksperto sa pagtuturo ng nihongo >.

1 beses 90 minuto ang pinakamura ay 5000 yen. Ang presyo ay nagbabago depende sa kung gaano karaming tao at kung ano ang kanilang pinag-aaralan.
Mangyaring makipag-ugnayan muna sa aming gruupo.
Maaari nang magtanong mula dito.