こんな活動をしています

Mga detalye ng aktibidad

Pag-aalaga

Pagtulong sa mga foreigner naninirahan sa Japan na gumawa ng mas maraming bagay kaysa sa ngayon.

 1. “Mirai no Kyoushitsu” ito ay para sa mga bata at matatanda
  Pagtulong sa pag-aaral para sa mga foreigner naninirahan sa bansang Japan.
  Para sa mga matatanda: Pag-gabay sa pag aaral ng nihongo. Para sa mga bata: Pag-gabay sa pag-aaral ng nihongo at mga paksa na itinuturo sa paaralan.
 2. Klase para sa mga tutulong na volunteer
  < Pagtuturo sa mga volunteer na tutulong sa aktibidad na pagtuturo ng nihongo. >
 3. Pagpapadala ng mga tagapagturo ng wikang Hapon
  < Pupunta ang guro ng Hapon sa taong gustong mag-aral ng Nihongo. >

Pagbibigay suporta

Sisiguraduhin ng Manmaru Akashi na ang mga foreigner o mga taong may koneksyon sa ibang bansa ay walang anumang problema sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

 1. Foreign Mothers Association (Samahan ng mga foreigner na nanay)
  < Ito ay grupo para sa mga foreigner na mga nanay >
  Ang pagkikita o meeting ng grupong ito ay tuwing umaga sa ika-apat na Martes sa isang buwan.
 2. Paghahatid ng impormasyon sa iba’t ibang wika < Ang impormasyon ay inihahatid sa mga wika ng iba’t ibang bansa. >
  Ang mga multilingual na pahina ay palaging ina-update na may bagong nilalaman. (Madaling Japanese, Japanese, English, Chinese, Tagalog, at Vietnamese)

Pag-konekta sa iba pang mga bansa

< Pag-unawa sa ibang mga foreigner at sa kani-kanilang mga kultura >
Gagawa ang Manmaru Akashi ng mga pagkakataon para sa mga taong naninirahan sa loob at paligid ng Akashi na matuto tungkol sa iba’t ibang bansa.

 1. Kurso sa Kultura ng Multikultural
  < Magdaraos ang Manmaru Akashi ng mga klase upang pag-aralan ang mga wikang banyaga, isang pulong upang malaman ang tungkol sa pamamaraan ng pamumuhay ng ibang mga dayuhan, kultura ng bawat bansa, atbp. >
  ☆Classroom ng wika < Classroom para sa pag-aaral ng iba’t ibang lingwahe >
   ・Pag-uusap sa wikang Chinese < Pag-uusap sa Chinese >
   ・Pag-uusap sa wikang Ingles < Pag-uusap sa Ingles >
   ・Ingles para sa mga bata < Pag-aaral ng Ingles ng mga bata >
   ・Basic English grammar < Pag-aaral ng basic English grammar >
   ・English Circle/Level Up Work Shop < Sesyon ng pag-aaral upang madagdagan ang kaalaman sa English >
  ☆Pag-uusap ng iba’t ibang lahi < Pagpupulong upang marinig ang tungkol sa dayuhang buhay at kultura mula sa mga dayuhang naninirahan sa Japan >
  ☆World cooking class. Klase para sa pagluluto ng mga putahe mula sa buong mundo. (Ang mga boluntaryong dayuhan ang magsisilbing guro at ituturo ang mga pagkain mula sa kani kanilang bansa)
  ☆Multinational cooking class para sa mga magulang at kanilang mga anak < Ito ay klase kung saan magkasamang magluluto ang mga magulang at anak ng mga putahe mula sa iba’t ibang bansa > (Ang guro ay isang dayuhan. Ito ay isang klase sa pagluluto para sa mga batang nasa elementarya pataas at sa kanilang mga magulang.)
  ☆Pagpapadala ng mga instructor/workshop patungkol sa mga business trip < May isang lecturer na maaaring magbigay ng salita tungkol sa internasyonal na pagpapalitan at mga aktibidad na naglalayong makatulong sa mga foreigner. Ipapakilala ng Manmaru Akashi ang lektor sa mga lugar na nangangailangan ng guro >
 2. Nagdaraos ng mga internasyonal na exchange event < Magkakaroon ng pagtitipon upang matuto patungkol sa iba’t ibang bansa. >
  Pagdaraos ng “World Festa Akashi” < Magdaraos ng event ang Akashi kung saan magkakaroon ng pagkakataon ang mga foreigner at Japanese na magkakilala at makilala ang kani kaniyang kultura >
  Manmaru Akashi Member’s Party < Ito ay isang pagdaraos o party para sa lahat ng miyembro ng grupo >
 3. Multicultural Town Library < Ang mga aklat mula sa iba’t ibang bansa ay aayusin nang katulad sa library >

Pag-konekta sa iba’t ibang mga bansa < Pag-unawa sa mga dayuhan at sa kani kanilang mga kultura at pamumuhay >

Kapag nagpapahayag ng iyong damdamin, subukang huwag mabigla sa mga salita.

 1. Interpretation ang isa sa iba pang services na inihahandog ng Manmaru Akashi < Kaagapay ng Manmaru Akashi ang kanilang mga interpreter sa tuwing nakikipag-usap sa mga foreigner >
  English, Chinese, Mongolian, Thai, Vietnamese, Russian, Arabic at iba pa
 2. Translation Services < Nag hahandog rin ang grupo ng translation services >
  English, Chinese, Mongolian, Thai, Vietnamese, Russian at iba pa.
  ※Para sa detalye ng mga nakasaad na trabaho o serbisyo sa itaas i-click ang next button. “Interpretation and Translation Services”
 3. Japanese culture experience program para sa mga foreigner < Ito ay isang aktibidad upang maranasan ng mga dayuhan ang kultura ng Hapon >
  Maaaring ding lumahok ang mga foreigner na bumibisita mula sa ibang bansa. Maaaring maranasan sa Akashi area ang kulturang Hapon < Kanilang paraan ng pamumuhay at mga tradisyunal na bagay > .Bisitahin ang Akashi